Related Posts

Hướng dẫn chạy Nodes Meson Network

Mua một VPS

 • Truy cập DigitalOcean và đăng ký.
 • Bạn cần thêm một phương thức thanh toán.
 • Thực hiện theo các bước trên ảnh chụp màn hình bên dưới để tạo một giọt mới:
 • Tạo 1 Droplet trên DigitalOcean: 

 • Chọn các hệ thống mà bạn muốn:

 • Đặt mật khẩu

 • Chọn tên và nhấp vào Tạo giọt

Chạy Node của bạn

 • Khởi chạy VPS của bạn bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 • Bạn sẽ nhận được một hộp như bên dưới
  Bằng cách này, bạn sẽ không cần truy cập VPS của mình trên CMD hoặc Terminal. Chúng tôi đã thoát khỏi một vài bước.
 • Bây giờ, sao chép và dán từng lệnh vào thiết bị đầu cuối và nhấn enter
  • Cập nhật các gói:
  sudo apt-get update -y && sudo apt-get install wget -y
  
  • Cài đặt:
  sudo apt-get install jq unzip -y
  
  • kiểm tra cổng
  ufw status verbose
  
  • mở cổng
  apt install ufw -y 
  ufw allow ssh 
  ufw allow https 
  ufw allow http
  sudo ufw allow 443
  ufw enable
  
  • Nhấn Enter
  • Nhấn y và Enter
  • Kiểm tra lại các cổng
  ufw status verbos

Đăng ký

 • Sao chép và Dán từng lệnh sau vào thiết bị đầu cuối

Kiểm tra trạng thái và thu nhập

 • Làm mới để kiểm tra trạng thái nút của bạn

Đó là tất cả, nếu có bất cứ thắc mắc gì bạn có thể tam gia nhóm Meson Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất nha
https://t.me/MesonVietnam

Table of Contents

You might also like...